Algemene voorwaarden Metropool Online

1 Alle deelnemers, bieders of kopers verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden en kunnen zich niet op onwetendheid beroepen. Enkel de Nederlandse versie van de verkoopsvoorwaarden zijn rechtsgeldig, alle andere vertalingen zijn louter informatief.

2 Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op moment van toewijzing. Alle eventuele zichtbare en of verborgen gebreken vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Gedurende de kijkdagen worden de bieders geacht de kavels grondig na te kijken. De kavels worden verkocht zonder enige waarborg of garantie op werking en of originaliteit. Metropool is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen tussen de beschrijving en de ware staat van het kavel, dit leidt niet tot ontbinding van de koopovereenkomst.

3 De koper staat zelf in voor het verschaffen van de nodige documenten die eventueel bij een kavel horen, bv. inschrijvingsbewijzen, keuringsbewijzen, e.a. noch Metropool, noch opdrachtgevers en of derden kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

4 Tenzij anders vermeld bedragen de veilingkosten steeds 17 % van de koopsom in opgeld vermeerderd met de btw.

5 Elke bieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en is daar voor verantwoordelijk. Metropool is ten allen tijde gerechtigd om de identiteit van de bieders te controleren en uit te sluiten bij enige twijfel over solvabiliteit of andere.

6 Metropool kan steeds de verkoop annuleren of de duur tijd van een veiling verlengen of verkorten. Bij elke onenigheid of geschil, heeft Metropool als enige beslissingsrecht. Metropool kan steeds een minimum bod opleggen, kavels splitsen of samenvoegen, inhouden of annuleren.

7 Na toewijzing van een bod is de koper verplicht het totale bedrag, inclusief alle kosten en verschuldigde btw, binnen de 24 uur na afloop van een veiling te betalen op volgend rekeningnummer: BE59 3630 1257 9526. Kavels kunnen enkel worden meegegeven na betaling van de totale koopsom.

8 Metropool is gerechtigd bij kavels die niet binnen de termijn betaald zijn, opnieuw te veilen of deze toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder. Wanneer Metropool beslist het tweede hoogst uitgebrachte bod aan te spreken, wegens eigen redenen, is deze beider gehouden zijn bod gestand te doen.

9 Bij een rouwkoop kan Metropool de kavels van de rouwkoop opnieuw veilen of aanbieden aan de tweede hoogste bieder. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de koper die de rouwkoop heeft veroorzaakt. Een eventuele meeropbrengst van het kavel is niet opeisbaar.

10 Indien de toegewezen items niet tijdig worden opgehaald, op de voorziene afhaaldag, kunnen deze steeds worden doorverkocht en of weggehaald zonder terugbetaling van de koopsom aan de koper. Bijkomende kosten van bijvoorbeeld transport of werkuren kunnen hier worden verhaald op de koper.

11 Vanaf het moment van toewijzing is Metropool nooit aansprakelijk in geval van diefstal, ongeval, water, brand of gelijk welke andere schade. De verantwoordelijkheid van de toegewezen kavels valt volledig ten laste van de koper. Klanten zijn steeds op eigen risico aanwezig op kijk- en of afhaaldagen.

12 Bij ophalen van de aangekochte kavels is de koper steeds verantwoordelijk voor de afbraak en laden van de kavels. Eventuele schade aan gebouwen en of andere kavels of items zijn ten lasten van de koper. Indien een toegewezen kavel nadien toch een eigendomsvoorbehoud blijkt te hebben, kan Metropool de verkoop ten allen tijde annuleren zonder dat de koper hiervoor schadevergoeding kan vorderen.

13 Bij eventueel technische storingen op de website, kunnen er nooit schadeclaims worden verhaald op Metropool. Door middel van registratie erkent de bieder kennisname en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.